Главная   »   Әлихан Бөкейхан. Собрание сочинений. Книга 1


Читать книгу онлайн. Әлихан Бөкейхан. Собрание сочинений. Книга 1

Название: Әлихан Бөкейхан. Собрание сочинений. Книга 1

Автор: Әлихан Бөкейхан

Год: 2002

Описание: Қазақтың ұлы қоғам және мемлекет қайраткері, ғүлама ғалымы Әлихан Нүрмүхамедүлы Бөкейханның есімі кеңес дөуірінде бір жақты қаралып, соның салдарынан оның өмірі мен ғылыми шығармашылығы мүлдем зерттелінбей қалды. “Алаш мүрасы” сериясы бойынша үсынылып отырған “Ә.Н.Бөкейхан. Таңдамалы-Избранное” атты бүл жинаққа оның монографиялары енгізілді.

Имя великого казахского общественного и политического деятеля начало XX века, выдающегося ученого Алихана Нурмухамедулы Букейхана мало знакомо широкому кругу читателей. Данная книга содержит его монографии. Переиздается в серии “Алаш мүрасы”.